Rüzgar Enerjisinde Davis Meteoroloji İstasyonları

 
     
 

Rüzgardan elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan çalışmaların ilkini rüzgar potansiyel belirleme çalışmaları oluşturmaktadır.

Rüzgar enerji santralının projelendirilmesi ve ekonomisi temel olarak seçilen santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına bağlıdır. Bu enerji miktarının tespiti için seçilen proje sahasına ait arazinin topoğrafik yapısı da
göz önüne alınarak uygun nokta veya noktalara Rüzgar Gözlem İstasyonu (RGİ) kurulmalıdır.

RGİ’larındaki bir ölçüm direği üzerine yerleştirilmiş ölçüm aletleri ile standartlara uygun olarak yapılan rüzgar hızı, rüzgar yönü gibi ölçümler rüzgar enerji santralı projesinin daha sonraki aşamaları olan verilerin değerlendirilmesi, enerji üretim miktarının belirlenmesi ve rüzgar türbini seçiminde yol gösterici olacaktır.

 
 
                 
 
 

RGİ’larının yerlerinin belirlenmesi hayati öneme sahiptir. RGİ’nun kurulacağı nokta veya noktalar her şeyden önce o alanı temsil edebilecek bir yer olmalıdır. WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) standartlarına göre temsil mesafesi arazinin topografik yapısına bağlı olarak 500 m ile 100 km arasında değişmektedir.

Rüzgar hızı ve yönünü belirlemek amacıyla yapılan ölçümler, ölçüm amacına göre değişir. Meteorolojik amaçlı (klimatolojik, sinoptik, hava kirliliği vb) yer rüzgarı ölçümlerinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) kurallarına göre standart ölçüm yüksekliği 10 metredir. Enerji amaçlı rüzgar ölçümlerinde rüzgar hızı, rüzgar yönü ve çevre sıcaklığı  gibi parametreler  en az bir yıl periyodik olarak (10 dk, 1 saat) ölçülür ve bilgisayar ortamında değerlendirilebilinecek şekilde veri paketi olarak tespit edilir. Rüzgar hızı ve rüzgar yönünün yanısıra diğer bazı meteorolojik parametrelerin de ölçülmesi son derece faydalıdır. Özellikle rüzgar enerjisi hesaplamalarında kullanılan bir değer olan hava yoğunluğunu hesaplayabilmek için basınç, çevre sıcaklığı ve nemlilik değerlerinin ölçülmesi önemlidir.
 
                 
 

Bir bölgenin rüzgar enerjisi potansiyeli rüzgar hızlarının kübüyle orantılıdır. Bu nedenle rüzgar hızı ölçümlerinde yapılabilecek ölçüm hatası  santral sahasının rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesindeki doğruluğu oldukça etkiler. Ölçüm periyodunun uzatılması ve mümkünse türbin hub yüksekliğinden alınacak rüzgar ölçümleri rüzgar potansiyelini daha sağlıklı belirleyecektir. Ayrıca, elde edilen rüzgar ölçüm kayıtları yeterli ilişkiye sahip yakın istasyonlarla veya aynı ölçüm noktasından alınan uzun dönem rüzgar ölçüm kayıtlarıyla karşılaştırılıp değerlendirilmelidir. Rüzgar ölçüm verileri mümkün olduğunca sürekli olmalı, kesintili ve eksik olmamalıdır.

 
 
                 
 
 

Davis Vantage Pro2 Meteoroloji İstasyonu (6152EU, 6162EU), entegre sensör takımı ile (ISS) Rüzgar Gözlem İstasyonu (RGİ) olarak kullanabileceğiniz maliyet/etkin bir çözümdür. İsteğe bağlı olarak kablolu veya kablosuz iletişim seçenekleri mevcuttur. İstasyonunuzdan verileri 1, 5, 10, 15, 30, 60 veya 120 dakikalık aralıklarla dataloggera kaydedebilirsiniz. Seçeceğiniz aralığa göre datalogger, 6 aya kadar verileri üzerinde saklayabilir. Kablosuz modellerde sensör takımı (ISS) güneş enerjisi ile kesintisiz olarak çalışabilir ve herhangi bir veri kaybı yaşamaksızın potansiyel belirleme raporunuz için gerekli olan verileri toplayabilirsiniz.

 
                 
  Enerji sektöründe; enerjinin üretim yerinin seçiminde ve üretim safhasında meteorolojik bilgiler temel alınmaktadır. Hidrolik enerji, rüzgar ve güneş enerjisi ile nükleer enerjinin üretimi, üretim yeri ve verimliliği tamamen meteorolojik faktörlere bağlıdır.  
                 

 Havacılıkta

 Uygulamalar Ana Sayfa

Çevresel Gözlemde